زمین گرده...

"پسـ ـری" کـ ـه هـ ـزاران "دختـ ـر" را زمیـ ـن زده بـ ـود...

بـ ـالاخـ ـره ازدواج کـ ـرد...

بـ ـا "دختـ ـری" کـ ـه هـ ـزاران نفـ ـر زمیـ ـن زده بـ ـودنش...

زمیـ ـن گـ ـرده نـ ـه؟؟؟!!

هــ ــه...

/ 5 نظر / 62 بازدید
mojtaba

خیلی زیبا نوشتید ممنون.جای کمی فکر داشت این حرف برای خیلی ها[لبخند][گل]

فریبا

بله دیگه دنیا دار مکافاته از هر دست بدی از همون دست میگیری[گل]عالی بود گلم[لبخند]

nazanin

هی اقا پسری که کار امروزت بازی بادل دختراست... و دیدن اشکاشون حس شاخ بودن بهت میده... فردا پدر خواهی شد!! . . . . . . . اشکهای دخترت کمرت را میشکند!!

ترانه

ما آدمها گاهی فراموش میکنیم زمین گرد است با هرکس شروع کنیم با اوهم تمام خواهیم کرد آپم

زهرا

واقعا درست گفتی عزیزم...بعضیا انگار عادتشونه دل خریدن و رها کردن..